OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PRAVNIH USLUGA ADVOKATSKE KANCELARIJE SLAVENA ŠĆEPANOVIĆA

 

 

Advokatska kancelarija Slaven Šćepanović pruža pravne usluge klijentima u skladu sa Zakonom o advokaturi Crne Gore, bez davanja bilo kakvih garancija i obećanja u pogledu ishoda sudskih, upravnih i drugih postupaka koji su predmet pružanja pravnih i savjetodavnih usluga.

 

Značenje izraza:

 • AKSŠ – Advokatska kancelarija Slaven Šćepanović, Trg sunca br.2, zgrada “Montenegro Express” 2.sprat/10, 85310 Budva, Crna Gora;
 • Ugovor – Ugovor o pružanju pravnih usluga zaključen u pisanoj formi;
 • Klijent – Fizičko ili pravno lice kojem Advokatska kancelarija Šćepanović pruža advokatske usluge;
 • Saradnik – lice zaposleno u Advokatskoj kancelariji Šćepanović;
 • Advokat – lice zaposleno na radnom mjestu advokata u Advokatskoj kancelariji Šćepanović;

Advokatska tarifa – Advokatska tarifa Advokatske komore Crne Gore koja je objavljena u Službenom listu Republike Crne Gore i Službenom listu Crne Gore i koja je u primjeni u Crnoj Gori u vrijeme pružanja advokatskih usluga.

 1. Uputstva (instrukcije)

Angažovanje AKSŠ, podrazumijeva ovlašćenje da AKSŠ preduzme sve pravne radnje koje mogu biti potrebne u cilju zaštite interesa klijenta u vezi sa određenim predmetom ili projektom (osim ako klijent izda drugačija uputstva koja moraju biti u pismenom ili elektronskom obilku). Obim poslova, za svaki posao za koji klient angažuje AKSŠ će biti definisan u Ugovoru i kasnije se može detaljnije definisati u pisanoj komunikaciji, u skladu sa Ugovorom. U slučaju da klijent ne dostavi potpisan primjerak ugovora u AKSŠ, smatraće se da je klijent prihvatio ove Opšte uslove, ukoliko klijent pošalje u pisanoj ili elektronskoj formi bilo kakve instrukcije za rad na tom predmetu.

 1. Nagrade

Osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora, nagrade za rad AKSŠ se određuju na jedan od sljedećih načina:

Prema satnici

 • Nagrade prema satnici se zasnivaju na količini utrošenog vremena u radu na predmetu klijenta, pomnoženog satnicom lica uključenih u rad. Vrijeme provedeno na predmetu klijenta uključuje sastanke sa klijentom, razmatranje dokumenata, pripremu i rad na dokumentima, pisanu komunikaciju u vezi predmeta, obavljanje telefonskih razgovora itd.
 • Satnice se obračunavaju u Eurima, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Iznos satnice se određuje Ugovorom.
 • Ukoliko uputstva klijenta nalažu prekovremeni rad advokatske kancelarije (u slučajevima kad rad noću i vikendom nije uslovljen objektivnim okolnostima) AKSŠ zadržava pravo da poveća visinu satnice do 100%.
 • AKSŠ se obavezuje da najmanje jednom mjesečno obavještava klijenta o iznosu utrošenih sati u radu na predmetu klijenta. Ukoliko rad na predmetu traje duži vremenski period, AKSŠ će ispostavljati račune na mjesečnoj osnovi. Ukoliko AKSŠ iz bilo kog razloga prestane da zastupa klijenta, ispostaviće račun klijentu za sav rad obavljen do datuma prestanka zastupanja.

Prema visini nagrade utvrđenoj Advokatskom tarifom

 • Visina nagrade za rad advokata AKSŠ određuje se Advokatskom tarifom za Crnu Goru koja je objavljena u Službenom listu Republike Crne Gore i Službenom listu Crne Gore i koja je na snazi u vrijeme podnošenja fakture klijentu.

 

 

Fiksna nagrada

 • AKSŠ može sa klijentom u pisanoj formi dogovoriti nagradu za rad na određenom predmetu u srazmjeri (procentu) sa uspjehom u postupku, odnosno sa uspjehom u pravnim radnjama koje će AKSŠ za potrebe klijenta preduzeti.
 • Detalje o fiksnoj naknadi će klijent i AKSŠ regulisati ugovorom u pisanoj formi.

Paušalna nagrada

 • U slučaju kontinuiranog pružanja pravne pomoći, savjetodavnih usluga, zastupanja klijenata, Ugovorom AKSŠ i klijent mogu ugovoriti iznos paušalne nagrade, koji će klijent plaćati na mjesečnom nivou na osnovu ispostavljenog računa. Obim poslova koji će AKSŠ obavljati u skladu sa paušalnom nagradom će biti definisan Ugovorom.
 • U slučaju da je Ugovorom između AKSŠ i klijenta ugovorena paušalna nagrada, a predmet nije okončan, odnosno AKSŠ prestane da zastupa klijenta u tom predmetu, odnosno projektu, AKSŠ će, osim ako je drugačije ugovoreno, naplatiti izvršeni posao (koji može biti procjenjen na osnovu evidentiranih naplativih sati ili proporcionalno) i sve eventualne troškove koje je AKSŠ imala u vezi sa radom za klijenta do datuma završetka rada.

Procjene ili obračuni koje AKSŠ dostavlja, i nagrade i naknade troškova koje AKSŠ naplaćuje ne uključuju PDV (po stopi koja se primenjuje s vremena na vrijeme) koji će se naplaćivati za nagrade AKSŠ i one troškove na koje se obračunava PDV.

 1. Interne prevodilačke usluge

U zavisnosti od mogućnosti i kapaciteta, AKSŠ može pomoći u pružanju usluge internog prevođenja sa engleskog i na engleski jezik. U slučaju neophodnosti da se prevod izvrši od strane ovlaštenih sudskih tumača, AKSŠ može pomoći klijentima u organizaciji i angažovanju takvog prevođenja, ali AKSŠ ne odgovara za kvalitet takvih prevoda.

 1. Troškovi

Ovlašćujući AKSŠ da nastupa u ime klijenta i da štiti njegove interese, klijent ovlašćuje AKSŠ da snosi troškove i izdatke koje smatraju neophodnim u cilju izvršenja posla, a koje troškove je klijent dužan nadoknaditi AKSŠ prilikom naplate advokatskih usluga, a u određenim situacijama AKSŠ može tražiti da klijent troškove plati unaprijed.

Troškovi uključuju, između ostalog, sudske takse, administrativne takse, plaćanje kurirske službe, naknade za eksperte koje AKSŠ angažuje uz odobrenje klijenta, naknade za pretraživanje i registraciju, itd. Ova lista troškova nije konačna. Troškovi se naplaćuju u skladu sa Advokatskom tarifom.

 1. Plaćanje

Računi se ispostavljaju kijentima mjesečno ili u drugim intervalima, kako je regulisano Ugovorom.

Računi sadrže specifikaciju i opis obavljenog posla. Iznos na računu se izražava u Eurima.

U zavisnosti od zaključenog ugovora, uz račun se dostavlja detaljan pregled utrošenih radnih sati, uključujući konkretan datum, opis izvršenih radnji, imena lica koja su bila angažovana.

Fakture dospjevaju na naplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture, ukoliko nije drugačije regulisano Ugovorom. Ukoliko se uplata po ispostavljenoj fakturi ne izvrši u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture, AKSŠ zadržava pravo na obračunavanje zakonske zatezne kamate od datuma dospjelosti do isplate.

U roku od 15 kalendarskih dana od datuma izdavanja fakture (ili profakture) klijent će imati mogućnost da u pisanoj formi dostavi AKSŠ komentare ili primjedbe na primljenu fakturu. Nakon isteka perioda od 15 dana nakon dostavljanja fakture ili profakture, smatraće se da je klijent prihvatio da plati cjelokupan iznos (u slučaju profakture, nakon isteka perioda od 15 dana AKSŠ može odlučiti da izda fakturu koja će zamijeniti profakturu, i smatraće se da je klijent prihvatio da plati cjelokupan iznos fakture u momentu izdavanja).

Ukoliko klijent kasni u plaćanju obaveza po ispostavljenim fakturama, AKSŠ zadržava pravo da obustavi ili prekine rad, da zadrži dokumente koji pripadaju klijentu ili koja su dostavljena AKSŠ u cilju izvršenja instrukcija klijenta. AKSŠ ima pravo na prekid ili obustavu rada na bilo kom predmetu klijenta koji kasni sa plaćanjem obaveza po osnovu ispostavljenih faktura, bez obzira o kojem predmetu klijenta se radi, i trajaće do momenta izmirenja svih dugova klijenta prema AKSŠ.

Na sve usluge prilikom fakturisanja AKSŠ će obračunati PDV po stopi utvrđenoj Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, ukoliko je to primjenjivo.

Ukoliko, nakon izdavanja fakture, klijent zatraži izdavanje fakture drugom licu, AKSŠ može takav zahtjev odbiti, ako bi to za AKSŠ prouzrokovalo teškoće u knjigovodstvenom smislu.

 1. Sudski i drugi sporovi

Bez obzira na ishod spora, klijent će uvijek biti odgovoran za plaćanje faktura AKSŠ, što može uključivati i troškove procjene od strane suda. Prilikom zaključenja spora, sud vrši procjenu troškova koje je strana koja je dobila spor imala u tom postupku, pri čemu strana koja je izgubila spor najčešće mora da plati cjelokupan iznos ili dio tih troškova. Ako druga strana ima besplatnu pravnu pomoć, klijent možda neće moći da povrati ništa od svojih troškova, čak i ako dobije spor. Čak i ako klijentu strana koja izgubi spor ne nadoknadi celokupni iznos troškova spora, ili bilo koji njihov dio, ili ako iz bilo kog razloga ta strana ne postupi u skladu sa nalogom da obešteti klijenta, klijent će imati obavezu da nadoknadi pun iznos troškova AKSŠ. U slučaju da klijent izgubi spor, sud može klijentu naložiti da nadoknadi sudske troškove strani koja je spor dobila. Taj iznos se plaća uz troškove i izdatke AKSŠ.

 1. Prestanak pružanja usluga

U slučaju postojanja opravdanog razloga, AKSŠ ima pravo da prekine pružanje usluga, uz obavještenje poslato klijentu 30 dana unaprijed. Advokat može da odbije ili prekine pružanje pravne pomoći i otkaže zastupanje u slučajevima propisanim zakonom, Statutom Advokatske komore Crne Gore i Kodeksom profesionalne etike advokata. 

 1. Povjerljivost i sukob interesa

Sve informacije u vezi sa poslovanjem klijenta i događajima u vezi sa tim će se smatrati povjerljivim i kao takve se čuvati u svakom momentu, osim ako klijent da saglasnost za objavljivanje informacija ili ako postoji obaveza AKSŠ po zakonu da ih objavi/objelodani (na primjer, u slučajevima kada se radi o prevari, pranju novca ili drugom krivičnom djelu).

U slučaju sukoba interesa, AKSŠ će zajedno sa klijentom odlučiti o daljem postupku. U cilju zaštite interesa klijenta, AKSŠ će po potrebi odustati od zastupanja klijenta, u kojem slučaju uz saglasnost klijenta pomoći mu u pronalaženju drugog advokata koji će zastupati klijenta.

Prihvatanjem ovih AKSŠ Opštih uslova klijent daje saglasnost da njegov naziv kao klijenta, kao i njegov trgovački znak AKSŠ može koristiti za potrebe davanja informacija o svojim profesionalnim referencama, što ni u kom slučaju neće uključivati odavanje bilo kakvih povjerljivih informacija trećim licima.

 1. Arhiviranje dokumenata

Nakon isplate svih dospjelih faktura, AKSŠ će klijentu predati i vratiti sva dokumenta iz predmeta, koja je klijent dostavio ili AKSŠ pribavio prilikom rada na predmetu. Radna dokumenta AKSŠ, sva pisana komunikacija između AKSŠ i klijenta, kao i drugi dokumenti koje je pripremio AKSŠ ostaju vlasništvo AKSŠ. Nakon prestanka aktivnog rada na predmetu, dokumenta će biti arhivirana. Pretpostavka je da AKSŠ ima ovlašćenje klijenta da uništi dokumentaciju nakon proteka perioda od 5 godina od sačinjavanja ili pribavljanja takvog dokumenta.

 1. Prigovori i tumačenja

Ukoliko nakon čitanja ovih uslova klijent ima bilo kakve nedoumice vezane za pitanja na koja se odnose, ili ukoliko klijent nije zadovoljan bilo kojim aspektom usluga koje pruža AKSŠ, klijent treba da u što kraćem roku se obrati Saradniku ili Advokatu, radi tumačenja i rješavanja problema.

 1. Autorska prava i druga prava intelektualne svojine

AKSŠ je imalac autorskih i drugih prava u vezi sa svim dokumentima koje dostavi klijentu. Klijent ima neekskluzivno pravo korišćenja tih dokumenata u svrhu u koju su sačinjeni, ali ne i za druge potrebe bez prethodne pisane saglasnosti AKSŠ.

12 Sprječavanje pranja novca

I AKSŠ i klijent su dužni da poštuju propise kojima se uređuje sprječavanje pranja novca. Ti zakoni nameću dodatne obaveze koje mogu ograničiti ili imati uticaja na mogućnost AKSŠ da zastupa klijenta ili da nastavi da zastupa klijenta ukoliko AKSŠ posumnja da je došlo do pranja novca, ili da bilo koja strana ima takve namjere. Efekti ovih odredaba su široki i primjenjuju se na prihode ostvarene krivičnim djelom, bez obzira na njihov iznos. AKSŠ ima zakonsku obavezu da vodi evidenciju o transakcijama koje prelaze iznos propisan zakonom (tj. evidenciju o klijentima na koje se odnosi propisana lista indikatora), kao i da obavještava relevantne organe nadležne za sprječavanje pranja novca u skladu sa zakonskim obavezama. U cilju postupanja u skladu sa lokalnim zakonima i propisima o sprječavanju pranja novca, AKSŠ može od klijenta zatražiti da pruži informacije vezane za status klijenta i za status lica povezanih sa klijentom. U slučaju da klijent kasni u davanju tih informacija ili odbije da ih dostavi, AKSŠ može obustaviti rad ili u potpunosti prekinuti rad za klijenta.

13  Ograničenje odgovornosti

Izuzev ako je drugačije ugovoreno, AKSŠ ograničava svoju građanskopravnu odgovornost prema klijentu u pogledu bilo kakvih potraživanja vezanih za povredu ugovora na maksimalan iznos pokrića obezbjeđen osiguranjem od profesionalne odgovornosti koji je primjenjiv u tom momentu. Ovaj iznos uključuje svu eventualnu štetu, troškove i kamate koje se odrede protiv AKSŠ.

14  Odricanje

Nekorišćenje jednog ili više prava sadržanih u ovim Opštim Uslovima u bilo kom momentu ili u bilo kom periodu ni pod kojim uslovima neće se tumačiti kao odricanje od takvih prava.

15  Zabrana ustupanja proizvoda rada AKSŠ trećim licima

Klijent je saglasan da nema pravo da trećim licima učini dostupnim bilo koji proizvod rada AKSŠ bez prethodne pisane saglasnosti AKSŠ. AKSŠ ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema trećim licima u vezi sa bilo kojim aspektom proizvoda rada AKSŠ koji im se učini dostupnim.

16 Ništavost

Eventualna ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih Opštih uslova neće uticati na ostale odredbe koje će ostati obavezujuće za ugovorne strane.

17 Izmjene i dopune

AKSŠ ima pravo da Opšte uslove AKSŠ izmijeni/dopuni po potrebi, uz prethodno pisano obavještenje koje će poslati klijentu elektronskim putem, a u svakom slučaju objaviti na svojoj internetskoj stranici, kako bi takvim izmjenama/dopunama reflektovali trenutnu praksu AKSŠ kao i eventualne izmjene profesionalnih i drugih zakonskih uslova koje je AKSŠ dužna da ispunjava.

U Budvi, 01.02.2017. godine                                                                                                       Advokat Slaven Šćepanović